Privaatsustingimused

Küpsiste kasutamine ja privaatsuspoliitika teavitus

Küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika teavitus sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja
milleks GLOW STAR OÜ isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. Privaatsuspoliitika lähtub
andmekaitse üldregulatsioonist.

Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste
ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi,
aadress, e-posti aadress ning teave meie kodulehe vaatamise, sotsiaalmeedia kanalite ja meie
teenuste kasutamise kohta.

Kasutades meie veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise
tingimustega, nagu on kirjeldatud meie küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitikas.

Kehtiv alates 10.10.2021

1. Kelle andmeid GLOW STAR OÜ töötleb?

GLOW STAR OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning küsimuste korral saab vastuse aadressilt
info@slimchick.eu

GLOW STAR OÜ töötleb oma klientide ja kontaktisikute andmeid, kui nad on avaldanud soovi
tarbida meie teenuseid või tooteid või on varem kasutanud meie teenuseid või tooteid. Teatud
juhtudel töötleme isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest allikatest.

2. Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Meie turunduskanalite vabatahtlike kasutajate ja toodete kasutajate ning klientide (sh klientide
esindajate) isikuandmeid töötleme selleks, et täita nii oma lepingulisi kohustusi kui ka pakkuda
potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemaid tooteid ja paremat teavet. Kui GLOW STAR OÜ
töötleb isikuandmeid neil eesmärkidel, on töötlemise õiguslik alus meie õigustatud huvi tagada
meie toodete korrektne ja kvaliteetne osutamine.

GLOW STAR OÜ turunduskanalitest (koduleht) kogume me andmeid nende kasutamise ja
potentsiaalsete klientide huvide kohta, et paremini mõista meie klientide tegelikke huve,
pakkuda kvaliteetsemat teavet ning täiustada kodulehe funktsionaalsust ja
kasutajasõbralikkust. Sellisel juhul on töötlemise õiguslik alus meie õigustatud huvi mõista
paremini klientide vajadusi ning pakkuda paremaid teenuseid või tooteid.

Näiteks töötleb GLOW STAR OÜ andmeid kliendi ostukäitumise, uudiskirjade lugemise ja
avamise ning reklaamide avamise kohta, et pakkuda kliendile tema eelistatud pakkumisi ja sisu.

GLOW STAR OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • GLOW STAR OÜ kliendibaasi loomine ja selle haldamine
 •  kliendile uute teenuste pakkumine
 •  GLOW STAR OÜ teenuste analüüsimine ja täiustamine
 •  veebilehe haldamine
 •  õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine
 •  kliendi päringutele vastamine

3. Kuidas andmeid kogutakse?

Üldjuhul kogume isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende nõusolekul. Lisaks kasutame
automaatseid andmekogumisvahendeid, sh küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid, et
optimeerida meie kodulehe kasutajakogemust ning pakkuda klientidele paremaid teenuseid ja
tooteid.

Küpsised ja pikslisildid ning nendest vabanemine
Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale
ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale. See võimaldab meelde jätta kasutaja
eelistused, nagu kirja suurus, suhtluskeel, seadmeinfo, vaatlusstatistika jms.

Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul
muuta nii, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised
või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.

Pikslisildid on väikesed veebisaidi koodilõigud, mis võimaldavad veebilehtedel küpsiseid lugeda
ja paigaldada. Need käivituvad, kui kasutaja avab e-kirja või saabub veebisaidile, misjärel
laaditakse alla kolmandate isikute küpsiseid või registreeritakse, et kasutaja on e-kirja avanud.

GLOW STAR OÜ kasutab:

 •  analüütilisi küpsiseid, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, nt
  mis sisulehti avatakse kõige enam või mida sealt veebilehelt otsitakse jne. Need
  küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks veebilehe kasutajat otseselt tuvastada. Siia
  hulka kuuluvad nt Google Analyticsi ja Hotjari küpsised
 •  reklaamiküpsiseid, mis aitavad pakkuda kasutaja huvidele sihitud reklaame
 • kolmandate osaliste küpsiseid, nt YouTube ja Google Maps.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Niisuguse soovi korral peab
kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

Juhendid enamkasutavate veebisirvijate seadistamiseks:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-
sfri11471/mac

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi
kasutajale enam kättesaadavad olla

4. GLOW STAR OÜ töödeldavad isikuandmed (sh andmed)

GLOW STAR OÜ võib töödelda järgmisi isikuandmeid (sh andmeid):

 •  kontaktanded: nimi, e-posti aadress ja telefoninumber
 • lepingu täitmise käigus kogutavad ja tekkivad andmed: kliendi eelistused seoses GLOW
  STAR OÜ teenuste ja toodetega, tagasiside meie toodete kohta
 • automaatselt kogutavad andmed: kasutaja veebibrauserilt saadud andmed, sh brauseri
  liik, seadme tüüp, suhtluskeel, veebisaidi aadress, kust kasutaja saabus, mis sisulehti
  uuris, ning kasutaja IP-aadress ja muud liiklusandmed
 • kasutaja toimingud seoses GLOW STAR OÜ e-kirjadega, sh andmed selle kohta, mis
  kirju ning millal ja kuidas on kasutaja avanud
 •  muud isikuandmed, mille isik on teinud avalikult kättesaadavaks või meile
  kättesaadavaks kolmandate isikute sotsiaalvõrgustikes, nagu Facebook, Instagram jt.

5. Isikuandmete jagamine

Sinu isikuandmeid võime jagada järgmistel juhtudel:

 •  võlgade sissenõudmine – võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid
 •  riikliku järelevalve asutuste ja politsei soovil
 • avalik tagasiside kliendi nõusolekul

6. Isikuandmete turvalisus, kasutamine ja säilitamine

Isikuandmete turvalisus

Isikuandmete turvaline säilitamine on GLOW STAR OÜ prioriteet. Püüame teha kõik võimaliku,
et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme
isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas
kehtivate õigusaktidega.

Oleme meie kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks kehtestanud mõistlikud ja
piisavad organisatsioonilised meetmed ning tehnilised ja füüsilised piirangud. Kasutatavad
meetmed sõltuvad isikuandmete liigist ja nende avalikuks saamise võimalikest tagajärgedest.

Säilitamistähtaeg

GLOW STAR OÜ säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi
saavutamiseks vaja. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide
päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusjärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.
Kui me isikuandmeid enam ei vaja ega õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame need.

7. Kliendi (andmesubjekti) õigused

Kliendil on õigus pääseda ligi GLOW STAR OÜ töödeldavatele kliendi enda isikuandmetele ja
õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist. Kui kliendil on küsimusi oma õiguste kohta
või on ta arvamusel, et GLOW STAR OÜ on tema isikuandmete töötlemisel rikkunud tema
õigusi, peaks ta kindlasti ühendust võtma e-posti aadressil X

Andmesubjekti õigused

Parandamisõigus on andmesubjekti õigus nõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed
põhjendamatu viivituseta parandataks.

Kustutamisõigus on andmesubjekti õigus nõuda, et tema isikuandmed põhjendamatu
viivituseta kustutataks, kui on täidetud teatud lisatingimused.

Teatud juhtudel on andmesubjektil õigus piirata enda isikuandmete töötlemist.

Andmesubjektil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida me tema kohta säilitame ja mida ta on
meile andnud, ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, kui see on
tehniliselt võimalik ning töötlemine toimub nõusoleku või lepingu alusel ja automatiseeritult.

Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid
enda isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub õigusaktide vastavate sätete alusel, sh nende
sätete alusel toimuva profiilianalüüsi suhtes.

Kui õigusaktidest ei tulene teisiti, on andmesubjektil õigus, et tema kohta ei tehtaks otsust, mis
põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sh profiilianalüüsil, ning loob andmesubjektile
õiguslikke tagajärgi või avaldab talle märkimisväärset mõju.

Kui isikuandmete töötlemise aluseks on andmesubjekti nõusolek, on andmesubjektil õigus see
nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel
toimunud töötlemise seaduslikkust.

Kui soovite kasutada nimetatud õigusi, palume võtta meiega ühendust.

Kui GLOW STAR OÜ pakutud lahendus ei rahulda teid, siis on teil õigus pöörduda Eesti Vabariigi
Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

8. Muud sätted

GLOW STAR OÜ võtab õiguse küpsiste kasutamist ja privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta.
Küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika uusim versioon on alati saadaval sellel veebilehel.

Küpsiste kasutamisele ja privaatsuspoliitikale kohalduvad Eesti Vabariigi seadused. Poliitikast
tulenevad vaidlused või nõuded lahendatakse Tallinnas Harju Maakohtus.