1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Glow Star OÜ (Glow Star) Üldtingimused on Glow Star OÜ ja Kliendi vahel sõlmitud Lepingu
lahutamatu osa.

1.2. Lisaks Üldtingimustele reguleerivad Lepinguga tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus
(edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised kauba müüki, teenuse osutamist või pooltevahelist
õigussuhet muul viisil reguleerivad õigusaktid.

1.3. Lepingus, Üldtingimustes ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

1.3.1 E-Pood on veebiaadressil slimchick.eu asuv Müügikanal.

1.3.2. Isikuandmed on füüsilise isiku nimi ja tema identifitseerimist võimaldavad andmed (nimi, isikukood, sünniaeg),
isikut tõendava dokumendi andmed, kontaktandmed (aadress, e-post, telefoni number) ning muud isikuandmed, mis
on Glow Star teatavaks saanud seoses Lepingu sõlmimise ja täitmisega.

1.3.3. Isikuandmetetöötlemine on igasugune Kliendi Isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas Kliendi Isikuandmete
kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine,
päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine,
kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja
kasutatavatest vahenditest.

1.3.4. Kasutajakonto on Glow Star tasuliste digitaalsete teenuste kasutamiseks loodud personaalne konto, mille
kaudu Klient ennast identifitseerib.

1.3.5. Kaup on Glow Star’i poolt Müügikanali kaudu müüdav ese või teenus, sh intellektuaase omandi kaitse all
olevad elektroonsed väljaanded.

1.3.6. Kinnitus on Kliendile vahetult pärast Lepingu sõlmimist edastatav teade, mis sisaldab viidet Üldtingimustele
ning Lepingu ja Kauba või Teenuse üksikasjadele.

1.3.7. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Glow Star’i teenuseid.

1.3.8. Leping on Glow Star’i ja Kliendi vahel kauba omandamiseks või teenuse osutamiseks Glow Star’i
Müügikanali vahendusel sõlmitud leping.

1.3.9. Müügikanal on Glow Star’i poolt Kliendiga suhtlemiseks, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud
vahend. Glow Star’i Müügikanaliteks on eelkõige E-Pood ja otsepostitus.

1.3.10. Otsepostitus on igasugune Kliendile saadetud teave, mis on kavandatud otseselt või kaudselt edendama
Glow Star kaupade või teenuste pakkumist või tõstma Glow Star mainet. Info, mis on seotud toote või teenuse
osutamise, haldamise või lepingu täitmisega ei ole Otsepostitus.

1.3.11. Salasõna on Kliendi poolt valitud tähe- ja/või numbrikombinatsioon, mis identifitseerib klienti.

1.3.12. Tarbija on füüsilisest isikust Klient.

1.3.13. Teenus või toode on Glow Star’i poolt Müügikanali kaudu müüdav teenus või toode.

1.3.14. Telefonimüük on Glow Star’i Müügikanal, mille eesmärgiks on lepingu sõlmimine telefonitsi.
1.3.15. Glow Star on juriidiline isik Glow Star OÜ (registrikood 14631402, juriidiline asukoht ja postiaadress
Pihlaka tn 11, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond,44309, e-posti aadress info@slimchick.eu).

1.3.16. Üldtingimused on käesolevad tingimused, mis on Glow Star’i ja Kliendi vahel Müügikanali kaudu sõlmitud
Lepingu lahutamatu osa.

2. HIND

2.1. Müügikanalites näidatakse hindu käibemaksuta.

2.2. Hinnad kehtivad Lepingu sõlmimisest kuni kokku lepitud maksetähtaja aegumiseni.

2.3. Glow Star jätab endale õiguse teha hindades muudatusi. Muudatusi kajastatakse veebilehel slimchick.eu

2.4. Glow Star teatab Kliendile Müügikanalis tellimisprotsessi alguses vastuvõetavad maksevahendid.

3. GLOW STAR ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Glow Star’il on õigus Lepingust sanktsioonideta taganeda ning jätta tellitud kaup üle andmata või teenus
osutamata kui:
3.1.1. Kaup on laost otsa saanud;

3.1.2. Glow Star’i või kaasatud kolmandad isikud ei tarni enam tellitud Kaupa või ei osuta tellitud Teenust;

3.1.3. Kauba hinda või omadusi on E-Poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;

3.1.4. Klient rikub Üldtingimusi.

3.2. Kui Glow Star’il ei ole võimalik Lepingut täita, võetakse Kliendiga ühendust ning tagastatakse tasutud summa nii
ruttu kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul. Glow Star võib tellitu asemel üle anda sama kvaliteedi ja
hinnaga asja või osutada sama kvaliteedi ja hinnaga teenuse.

4. LEPINGU SÕLMIMISE KORD

4.1. Lepingu sõlmimise kord

4.1.1. Klient valib soovitavad toote(d) ja/või teenuse(d) ning lisab need ostukorvi.

4.1.2. Lepingu sõlmimiseks vajutab Klient ostukorvis lingile „Kinnita“, täidab nõutud andmeväljad ning tasub
ekraanile kuvatava arve koheselt pangaülekande või krediitkaardiga, sõlmib e-arve püsimakse lepingu või tellib arve.

4.1.3. Arve tasumisel, e-arve püsimakse lepingu sõlmimisel või juriidilisele isikule arve väljastamisel loetakse Leping
sõlmituks.

4.1.4. Pärast Lepingu sõlmimist edastab Glow Star Kliendile Kinnituse lepingu sõlmimise kohta. Kinnitus
edastatakse Kliendi poolt Lepingu sõlmimisel või Kasutajakonto loomisel Glow Star’ile antud kontaktandmetele (e-
mail, telefon, vmt).

4.1.5. Klient kohustub Lepingu sõlmimisel edastama Glow Star-ile ainult õiged andmed.

4.1.6. Lepingu sõlmimise kohta Kliendile saadetav kinnitus sisaldab viidet Üldtingimustele ning Lepingu ja Kauba või
Teenuse üksikasjadele.

4.1.7. Kinnituses sisalduva viite kaudu säilib Kliendil juurdepääs Lepingu üksikasjadele kahe aasta jooksul Lepingu
sõlmimisest ja/või kuni Kasutajakonto on aktiivne.

4.1.8. Lepingu sõlmimine toimub eesti keeles.

4.2. Lepingu sõlmimine erijuhtudel:

– Digikaubad. Kliendile saadetakse kinnitus lepingu sõlmimise kohta. Kinnitus sisaldab muuhulgas teavet digitaalses
vormis koostatud ja edastatud Kauba või Teenuse kasutusviisi kohta, rakendatavatest tehnilistest kaitsemeetmete
ning riist- ja tarkvaraga ühilduvuse kohta, mida Glow Star teab või peab teadma; samuti sellest, et Lepingu
sõlmimisega annab Klient nõusoleku digitaalse sisu edastamiseks ning kinnitab, et ta kaotab sellega
taganemisõiguse.

5. TELLIMUSE TÄITMINE

5.1. Kliendil on õigus valida Glow Star’i pakutavate Kauba kohaletoimetamise viiside vahel.
5.2. Glow Star pakutavateks Tellimuse täitmise viisideks on olenevalt Kauba omadustest Kauba
kohaletoimetamine, Teenuse osutamine või muu soorituse tegemine (eelkõige digitaalse sisu edastamine või
kättesaadavaks tegemine).

5.3. Kauba kohaletoimetamise korral on Glow Star kohustused täidetud, kui Glow Star või tema ülesandel
tegutsev kolmas isik on Kliendi tellimusele vastaval tähtpäeval või tähtaja jooksul (nende puudumisel tähtaja jooksul,
mida võib asjaolusid arvestades mõistlikult oodata):

5.3.1. Toimetanud Kauba Kliendi poolt nimetatud aadressile, postkasti (s.h. Klient peab tagama, et postkast on
turvaline, väljaande mõõtmetele vastav ja Kliendi postkastina identifitseeritav) või pakiautomaati.

5.3.2. andnud Kliendile üleantava Kauba üle Kliendile või Kliendi seaduslikule esindajale isikut tõendava dokumendi
esitamisel. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub kokkuleppel Kliendiga.

5.3.3. Glow Star teatab Tarbijale Müügikanalis hiljemalt tellimisprotsessi alguses kättetoimetamise piirangud
(näiteks piirkonnad, kuhu kauba kättetoimetamine ei ole võimalik või on võimalik täiendava tasu eest).

5.3.4. Digitaalne sisu loetakse edastatuks või kättesaadavaks tehtuks kui Glow Star on sellise digitaalse sisu, mida
ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, edastamist alustanud.

6.1. Teenus loetakse osutatuks, kui see on Kliendile tarnitud/osutatud Kliendi tellimusele vastaval tähtpäeval või
tähtaja jooksul ning nende puudumisel tähtaja jooksul, mida võib asjaolusid arvestades mõistlikuks pidada.

6. TAGANEMISÕIGUS

6.1. Tarbijal on õigus põhjust avaldamata taganeda Lepingust 14 päeva jooksul.

6.2. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates:

6.2.1. Lepingu sõlmimise päevast Lepingu puhul, mille esemeks on Teenuse osutamine või muu kestva soorituse
tegemine, või digitaalne sisu, mida ei edastata füüsilisel andmekandjal.

6.2.2. Päevast, mil Klient või Kliendi nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, sai asja füüsiliselt enda
valdusesse Lepingu puhul, mille esemeks on Kauba üleandmine;

6.2.3. päevast, mil Klient või Kliendi nimetatud kolmas isik, kes ei ole Kauba vedaja, on saanud viimase asja füüsiliselt
enda valdusesse Lepingu puhul, mille kohaselt tuleb Kliendile üle anda mitu asja, mis toimetatakse kohale eraldi;

6.2.4. päevast, mil Klient või Kliendi nimetatud kolmas isik, kes ei ole Kauba vedaja, on saanud viimase asja füüsiliselt
enda valdusesse Lepingu puhul, mille kohaselt tuleb Kliendile asi üle anda mitmes osas;

6.2.5. päevast, mil Klient või Kliendi nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud esimese asja füüsiliselt
enda valdusesse kestvuslepingu puhul, mille esemeks on asjade korduv üleandmine kindlaksmääratud aja jooksul.

6.2.6. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Tarbija ühemõttelise avaldusega (nt posti, faksi või e-postiga saadetud
kiri) teavitama Glow Star’i punktis 10.2 toodud kontaktandmetel oma otsusest taganeda Lepingust. Tarbija võib
selleks kasutada Üldtingimustele lisatud taganemisavalduse tüüpvormi, kuid see ei ole kohustuslik.
Taganemisavalduse tüüpvorm on kättesaadav siit.

6.2.7. Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui Tarbija saadab teate taganemisõiguse
kasutamise kohta enne taganemistähtaja lõppu.

6.2.8. Kui Tarbija taganeb Lepingust, tagastab Glow Star Tarbijale kõik Tarbijalt saadud maksed, sealhulgas
kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Tarbija valitud kättetoimetamise viisist, mis
erineb Glow Star’i pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14
päeva möödumisel alates päevast, mil Glow Star saab teada Tarbija otsusest Lepingust taganeda. Glow Star
teeb tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida kasutas Tarbija makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui
Tarbija on sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Tarbijale ei kaasne sellise maksete
tagastamisega teenustasu ega muud kulu.

6.3. Glow Star’il on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Glow Star on Lepingu esemeks oleva asja
tagasi saanud või kuni Tarbija on esitanud tõendid, et asi on tagasi saadetud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

6.4. Tarbija kohustub taganemisavalduse esitamisel saatma asja tagasi või andma selle Glow Star’ile üle
viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil Tarbija teatas Glow Star’ile oma Lepingust
taganemisest.

6.5. Tarbija vastutab üksnes asja väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud asja kasutamisest muul viisil, kui on vaja
asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.

6.6 Asja tagastamise otsesed kulud katab Tarbija.

6.7. Tarbija taganemisõigust ei kohaldata:

6.7.1. Lepingule, mille esemeks on kehahooldustoode, toidulisand või selle taoline toode;

6.7.2. Lepingule, mille esemeks on suletud ümbrises audio- või videosalvestise või arvutitarkvara üleandmine,
digitaalse kontendi allalaadimised ja e-raamatud;

6.7.3. Lepingule, mille esemeks on digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal.

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

7.1. Lepingu sõlmimisega annab Klient Glow Star’ile nõusoleku tema Isikuandmete töötlemiseks vastavalt
Üldtingimuste punktis 1.3 c) sätestatule.

7.2. Kliendi Isikuandmete töötlemise põhieesmärgid on:

7.2.1. Kliendi identifitseerimine.

7.2.2. Kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma toodete edastamise ja teenuste osutamise osas.

7.2.3. Kliendiga suhtlemine ja talle Glow Star toodete ja teenuste pakkumiste edastamine.

7.2.4. Kliendile hoolikalt valitud koostööpartnerite kaupade ja teenuste pakkumine.

7.2.5. Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti
jmt ning teha Kliendile parimaid pakkumisi.

7.2.6. Kampaaniate korraldamine ja kliendirahulolu uuringute teostamine.

7.2.7. Kliendi maksekohustuse täitmise tagamine.

7.2.8. Kliendi käitumise analüüsimine erinevates Müügikanalites.

7.2.9. Seaduses sätestatud kohustuste täitmine või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamine.

7.3. Lisaks Kliendi poolt avaldatud Isikuandmetele on Glow Star’il õigus kontrollida ja täiendada Kliendi
isikuandmeid avalikest allikatest ja muudest õiguspäraselt ligipääsetavatest allikatest saadavate andmetega.

7.4. Glow Star teeb koostööd isikutega, kellele Glow Star võib edastada vastava koostöö raames ja eesmärgil
Kliendiga seotud andmeid, sh isikuandmeid. Sellisteks isikuteks võivad olla Glow Star’i töögruppi kuuluvad isikud,
kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT
partnerid, postiteenust vahendavad või osutavad isikud jms asutused ja organisatsioonid. Glow star ei võõranda,
rendi ega anna muul viisil kolmandatele isikutele üle või kolmandate isikute kasutusse Kliendi andmeid.

7.5. Isikuandmete töötlemisel on Kliendil kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused, millest olulisemad
on:
7.5.1. Õigus saada Glow Star’lt teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta 7 tööpäeva jooksul arvates Glow
Star’ile vastava kirjaliku avalduse esitamisest;

7.5.2. Õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist;

7.5.3 Õigus keelata tema kontaktandmete kasutamist reklaami ja pakkumiste saatmiseks;

7.5.4. Õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud;

7.5.5. Õigus pöörduda Glow Star’i, isikuandmete volitatud töötleja, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui
Klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.

7.6. Reklaamiks ja pakkumisteks ei loeta teateid, mis on seotud Lepingu täitmisega (nt meeldetuletus Lepingust
tuleneva kohustuse täitmiseks).
7.7. Glow Star’il on õigus salvestada kõiki sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud Kliendi teateid ja
korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis Klient on teinud ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste
või muude toimingute tõendamiseks.

8. OTSEPOSTITUSED

8.1. Lepingu sõlmimisega või Kasutajakonto loomisega annab Klient Glow Star’ile nõusoleku endale
Otsepostitusega kommertsteadaannete saatmiseks.

8.2. Kui Klient ei soovi Otsepostitusi saada, saab ta vastava soovi edastada Glow Star’ile Üldtingimuste punktis 10.2 toodud kontaktandmetel.

8.3. Eelmises punktis nimetatud nõusolek hõlmab ka nõusolekut Glow Star koostööpartnerist kolmanda isiku info
(sh reklaami) saamiseks. Glow Star’il on õigus Kliendile edastada vaid hoolikalt välja valitud koostööpartnerist
kolmanda isiku pakkumisi, kui need on seotud või osa Glow Star pakkumisest (näiteks reklaami bänner uudiskirja
osana). Koostööpartner ei saa oma kasutusse Kliendi andmeid, kui Klient ei ole andnud oma andmete edastamiseks
otsest ja selgesõnalist nõusolekut.

8.4. Kliendil on igal ajal õigus teatada Glow Star’ile oma soovist enam mitte saada Glow Star’i pakkumisi.

9. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

9.1. Kliendil on õigus Kauba või Teenuse lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud
õiguskaitsevahenditele.

9.2. Glow Star’i vastutus Lepingu alusel on piiratud konkreetse (osa)lepingu ja/või tellimuse hinnaga.

9.3. Kliendil on õigus Kauba või Teenuse puuduse ilmnemisel pöörduda Glow Star’i poole punktis 10.2 toodud
kontaktandmetel.

9.4. Klient annab Glow Star’ile viimase soovi korral ja tingimusel, et see on mõistlikult võimalik ega oma
negatiivset mõju Glow Star’i majandustegevusele või õiguslikule seisundile, võimaluse mõistliku aja vältel omal
kulul heastada või vähendada mistahes Lepingu rikkumisega kaasneda võivat kahju. Puuduste parandamise või
asendamise lepivad Glow Star ja Klient omavahel kokku.

9.5. Glow Star ei vastuta Kliendi süül Kaubale tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud Kauba ebaõige hoiustamise
või sihtotstarbevastase kasutamise tulemusena.

9.6. Teade Kauba puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates nõuetele mittevastavuse
või puuduse avastamisest. Kõik teated Kauba puuduste kohta vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust
esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates teate kättesaamisest.

9.7. Kui Glow Star ei ole Tarbija kaebust lahendanud või Tarbija ei nõustu Glow Star’i lahendusega, võib Tarbija
pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbija
võib pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

9.8. Kliendil on õigus igal ajal esitada pretensioone oma Isikuandmete töötlemise osas, sealhulgas nõuda enda kohta
käivate Isikuandmete töötlemise lõpetamist, avalikustamise või Isikuandmetele juurdepääsu võimaldamise
lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist või hävitamist, kui selline õigus tuleneb isikuandmete kaitse
seadusest või muust õigusaktist. Kui Klient leiab, et Glow Star on Isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi,
on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Glow star’i poole. Kliendil on igal ajal õigus pöörduda oma
Isikuandmetest tulenevate õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

10. MUUD TINGIMUSED

10.1. Glow Star’il on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Üldtingimusi ning tegelikku rakendamist. Muutmisest
teavitab Glow Star Klienti Glow Star’i koduleheküljel, e-posti teel või muul viisil vähemalt üks (1) kuu enne
vastavate muudatuste jõustumist.